STAŻE I SZKOLENIA

Weź udział  w płatnym stażu lub szkoleniu. Daj sobie szansę na DOBRĄ PRACĘ!

 

kursy, szkolenia, staże

 

 

STAŻE
Jedną z ofert w ramach projektu jest 3- miesięczny staż, który może odbyć się w okresie grudzień 2020 r.  –  luty 2023r.
  • Staż zawodowy przyznawany jest na podstawie IPD (INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA wypracowywanego przez Uczestnika projektu wspólnie z doradcą zawodowym)  i ma na celu nabywanie umiejętności praktycznych, istotnych dla wykonywania pracy, bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą.
  • Zadaniem stażu jest przygotować osobę wchodzącą, powracającą na rynek pracy, planującą zmianę miejsca zatrudnienia lub podnoszącą swoje kwalifikacje do podjęcia, zmiany lub poprawy warunków zatrudnienia.
  • Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje stypendium stażowe, które miesięcznie wynosi 80% wartości netto minimalnego wynagrodzenia za pracę o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w roku złożenia przez beneficjenta wniosku dofinansowanie.
SZKOLENIA
  • Realizacja szkoleń będzie każdorazowo wynikać z zapisów IPD (INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA wypracowywanego przez Uczestnika projektu wspólnie z doradcą zawodowym).  Muszą być one zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem Uczestnika/-czki Projektu oraz planowanym charakterem zatrudnienia, muszą uwzględniać specyfikę wewnątrzregionalną, mieć związek z rzeczywistymi potrzebami na określone kwalifikacje i umiejętności na regionalnym lub lokalnym rynku pracy, w tym inteligentnych specjalizacji regionu, zawodów nadwyżkowych i deficytowych zdiagnozowanych np. na podstawie krajowych i regionalnych badań i analiz rynku pracy (Barometr Zawodów).
  • Szkolenia muszą prowadzić do zdobycia kwalifikacji lub nabycia kompetencji w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020r.
  • Doradca zawodowy, podczas ustalania IPD, wspólnie z Uczestnikiem/-czką Projektu decyduje o tematyce szkolenia.
  • Celem realizacji szkoleń jest nabycie/uzupełnienie/podniesienie kwalifikacji/ kompetencji zawodowych lub przebranżowienie w związku z analizą regionalnego/ lokalnego rynku pracy.
  • Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje stypendium szkoleniowe wynoszące 120% zasiłku o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Uwaga – masz prawo do zwrotu kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia oraz zwrotu kosztów opieki nad osobą zależną.