Rekrutacja

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT?

Projekt skierowany jest do osób w wieku 15-29 lat zamieszkujących lub pracujących bądź uczących się na terytorium subregionu miasta Kraków, w tym:
 • osób biernych i bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędach pracy;
 • osób bezrobotnych zarejestrowanych/niezarejestrowanych w urzędach pracy stanowiących grupę reemigrantów(tek)/imigrantów(tek);
 • młodzieży pozostającej poza strefą zatrudnienia i edukacji (z kategorii NEET);
 • osób pracujących/uczących się, STANOWIĄCYCH GRUPĘ REEMIGRANTÓW(tek)/IMIGRANTÓW(tek);
 • osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin;
 • osób z niskimi kwalifikacjami, z orzeczoną niepełnosprawnością.
Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą powrócić na rynek pracy lub zdobyć kwalifikacje bądź odbyć staż do udziału w projekcie.
Do udziału w projekcie zapraszamy osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Nasze biuro posiada odpowiednie dostosowanie w postaci:
 • DOSTOSOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO (DOBRA KOMUNIKACJA Z CENTRUM (W TYM KOMUNIKACJĄ ZBIOROWĄ), MIEJSCE PARKINGOWE PRZY WEJŚCIU DEDYKOWANYM OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, WJAZD BEZ PROGÓW, WINDA Z LUSTREM DOSTOSOWANA DO POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ (PANEL Z NUMERACJĄ W ALFABECIE BRAILLE’A, DODATKOWO POWIADOMIENIA GŁOSOWE), PODJAZDY, PORĘCZE, TOALETA DOSTOSOWANA DO POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI;
 • BIURO PROJEKTU OZNAKOWANE TABLICZKĄ W ALFABECIE BRAILLE’A;
 • MOŻLIWOŚĆ  PRZYJĘCIA KANDYDATA/- TKI Z PSEM ASYSTUJĄCYM;
 • NA WNIOSEK UCZESTNIKA/-CZKI MOŻLIWOŚĆ ZAPEWNIENIA TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO.
 • Personel udzielający wsparcia używa prostego języka, zakładając czas wsparcia odpowiadający potrzebom Kandydata/-tki. W razie potrzeby Kandydata/-tkę wspierają wolontariusz/ trener zatrudnienia wspieranego.

Jeżeli wciąż nie masz pewności, czy możesz wciąć udział w naszym projekcie, zapoznaj się z poniższą dokumentacją projektową.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DO POBRANIA:
REGULAMIN MAM POWER MAM PRACĘ
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
1. ZAŁĄCZNIK – OŚWIADCZENIE KANDYDATA/KANDYDATKI PROJEKTU
2. ZAŁĄCZNIK – OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI
3. ZAŁĄCZNIK – OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
4. ZAŁĄCZNIK – OŚWIADCZENIE – OPIEKA NAD OSOBĄ ZALEŻNĄ
5. ZAŁĄCZNIK – DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
6. ZAŁĄCZNIK – Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy (należy dołączyć jeśli dotyczy)