Rekrutacja

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT?

Projekt skierowany jest do osób w wieku 15-29 lat zamieszkujących lub pracujących bądź uczących się na terytorium subregionu miasta Kraków, w tym:
  • osób biernych i bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędach pracy;
  • osób bezrobotnych zarejestrowanych/niezarejestrowanych w urzędach pracy stanowiących grupę reemigrantów(tek)/imigrantów(tek);
  • młodzieży pozostającej poza strefą zatrudnienia i edukacji (z kategorii NEET);
  • osób pracujących/uczących się, STANOWIĄCYCH GRUPĘ REEMIGRANTÓW(tek)/IMIGRANTÓW(tek);
  • osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin;
  • osób z niskimi kwalifikacjami, z orzeczoną niepełnosprawnością.
Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą powrócić na rynek pracy lub zdobyć kwalifikacje bądź odbyć staż do udziału w projekcie.

Jeżeli wciąż nie masz pewności, czy możesz wciąć udział w naszym projekcie, zapoznaj się z poniższą dokumentacją projektową.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DO POBRANIA:
REGULAMIN PROJEKTU
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
1. ZAŁĄCZNIK – OŚWIADCZENIE KANDYDATA/TKI PROJEKTU
2. ZAŁĄCZNIK – OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO MAŁOLETNIEGO/IEJ UCZESTNIKA/CZKI
3. ZAŁĄCZNIK – OŚWIADCZENIE
4. ZAŁĄCZNIK – OŚWIADCZENIE – OPIEKA NAD OSOBĄ ZALEŻNĄ
5. ZAŁĄCZNIK – DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
6. ZAŁĄCZNIK – Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy (należy dołączyć jeśli dotyczy)