PROJEKT

Z przyjemnością informujemy, że Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce od października 2020r. realizuje projekt Mam POWER. Mam pracę” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach PO WER na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 01.10.2020r. do 30.06.2023r.

pomarańczowy plakat z napisem projekt Mam POWER. Mam pracę.
MAM POWER MAM PRACĘ LOGO

Jaki jest cel projektu i kto może wziąć w nim udział?

 Celem projektu jest aktywizacja zawodowa, edukacja oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia 300 osób w wieku 15-29 lat zamieszkujących lub pracujących bądź uczących się na terytorium subregionu miasta Kraków, w tym:
 • osób biernych i bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędach pracy;
 • osób bezrobotnych zarejestrowanych/niezarejestrowanych w urzędach pracy stanowiących grupę reemigrantów(tek)/imigrantów(tek);
 • młodzieży pozostającej poza strefą zatrudnienia i edukacji (z kategorii NEET);
 • osób pracujących/uczących się, STANOWIĄCYCH GRUPĘ REEMIGRANTÓW(tek)/IMIGRANTÓW(tek);
 • osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin;
 • osób z niskimi kwalifikacjami;
 • z orzeczoną niepełnosprawnością.

 

Plakat z informacją o dofinansowaniu: DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 Mam POWER. Mam pracę Dofinansowanie 378226,90 zł Całkowita wartość 3 528 250 zł
Plakat z informacją o dofinansowaniu: DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 Mam POWER. Mam pracę Dofinansowanie 378 226,90 zł Całkowita wartość 3 528 250 zł
ZDJĘCIE 2 – zdjęcie przedstawia splecione dłonie - cel dekoracyjny

Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą powrócić na rynek pracy lub zdobyć kwalifikacje bądź odbyć staż do udziału w projekcie.

W ramach projektu funkcjonuje Centrum Wsparcia „Kolping” w Krakowie, gdzie uczestnicy otrzymają wszechstronną pomoc w formie:
 • 3 – miesięcznych staży zawodowych wraz ze stypendium stażowym,
 • Szkoleń zawodowych zakończonych egzaminem wraz ze stypendium szkoleniowym,
 • Pośrednictwa pracy; doradztwa zawodowego, psychologicznego, wsparcia trenera zatrudnienia wspieranego;
 • Refundacji kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia,
 • Refundacji kosztów opieki nad osobami zależnymi.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu i udziału w rekrutacji

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

DOSTĘP DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Związek Centralny Dzieła KOLPINGA w Polsce zapewnia równość szans i dostęp do projektu dla osób z niepełnosprawnościami poprzez:
 1. Organizowanie form wsparcia, spotkań rekrutacyjnych w budynkach dostępnych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami – pomieszczenia będą zapewniać dyskrecję, poufność przekazywanych informacji;

 2. Dodatkowo istnieje możliwość uczestniczenia we wszystkich rodzajach wsparcia oferowanego w projekcie z psem asystującym

 3. Dla osób głuchych, niemych oraz głuchoniemych istnieje możliwość zapewnienia pomocy tłumacza języka migowego.

 4. Dostosowanie czasu trwania wsparcia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;

 5. Strona www dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Z projektu mogą skorzystać byli uczestnicy/-czki projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO (promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją), o ile spełniają kryteria grupy docelowej.

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce
realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich
„Mam POWER. Mam pracę”.

 
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż.
 

Dofinansowanie projektu z UE: 2 973 609,10 PLN