TWÓJ ROZWÓJ

Weź udział w spotkaniach, dzięki którym rozwiniesz kompetencje przydatne na RYNKU PRACY !

 

 

 

Spotkanie z doradcą zawodowym
Każdy/a z Uczestników/-czek Projektu odbędzie spotkania w celu opracowania Indywidualnego Planu Działania (IPD), określającego formy wsparcia, którymi zostanie objęty dany/a Uczestnik/-czka Projektu.  IPD jest wynikiem pracy doradcy zawodowego z Uczestnikiem/-czką Projektu w oparciu o rozpoznanie potencjału, potrzeb oraz sytuacji społeczno-zawodowej UP. Diagnoza prowadzona jest w oparciu o min. jedno wystandaryzowane narzędzie do badania predyspozycji zawodowych. Doradca zawodowy wspiera i monitoruje realizację IPD przez cały czas udziału uczestnika/czki w Projekcie. Ponadto doradca prowadzi  grupowe wsparcie  dla uczestników projektu – pokazując m.in. najświeższe trendy na rynku pracy, barometr zawodów itp.

 

Spotkanie z pośrednikiem pracy
Każdy/a z Uczestników/-czek Projektu odbędzie spotkania z pośrednikiem pracy, celem zebrania niezbędnych informacji w ramach wspólnego poszukiwania ofert dostosowanych do indywidualnych potrzeb Uczestnika/ -czki.  W tym m.in.
 1. pozyskiwanie ofert pracy od pracodawców i udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach/ -tkach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy;
 2. wspólne z Uczestnikiem/-czką projektu przeglądanie ofert pracy;
 3. definiowanie celu, zakresu działań oraz terminów realizacji poszukiwań ofert pracy przez UP;
 4. informowanie Uczestników/-czki projektu o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianachna regionalnym/lokalnym rynku pracy;
 5. przygotowanie z UP CV / LM
 6. inicjowanie i organizowanie kontaktów UP z pracodawcami, a także aktualizacja CV/ listów motywacyjnych.
 7. negocjowanie warunków zatrudnienia (awans, stabilność zatrudnienia, wzrost wynagrodzenia);
 8. prowadzenie wsparcia grupowego np. warsztaty tworzenia listu motywacyjnego, CV, portale branżowe
Oraz fakultatywnie spotkanie z psychologiem
Wsparcie Trenera zatrudnienia wspieranego, do którego zadań należy m.in
 1. zapoznanie się z potencjałem UP, jego/ jej sytuacją społeczno-zawodową, potrzebamii aspiracjami, w celu sporządzenia trafnej opinii predyspozycji osobowościowo-zawodowychi możliwości rozwojowych;
 2. motywowanie, analiza i towarzyszenie UP w działaniach podejmowanych w ramach IPD;
 3. praca nad wieloma obszarami aktywności życiowej UP: pracą, edukacją, rodziną, czasem wolnym;
 4. nawiązywanie kontaktów z pracodawcami, urzędami pracy oraz innymi instytucjami rynku pracy w celu pozyskiwania miejsc pracy dla konkretnych UP;
 5. wprowadzenie Uczestnika/ -czki do zakładu pracy poprzez zapoznanie z procedurami i warunkami zatrudnienia oraz zadaniami na określonym stanowisku;
 6. bieżące monitorowanie adaptacji Uczestnika/ -czki w miejscu pracy i pomaganiew rozwiązywaniu ewentualnych problemów.
Uwaga – masz prawo do zwrotu kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia oraz zwrotu kosztów opieki nad osobą zależną.

POZNAJ ŚCIEŻKĘ WSPARCIA

 

 

 

 

 

 

POBIERZ ŚCIEŻKĘ WSPARCIA UCZESTNIKA W PROJEKCIE