BAROMETR ZAWODÓW – prognoza zapotrzebowania pracodawców
na pracowników

Opierając się na barometrze zawodów 2020r. w województwie małopolskim, w subregionie m. Kraków zapotrzebowanie na rynku pracy na osoby posiadające konkretny zawód znacznie wzrosło.
Barometr zawodów to jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach. Barometr dzieli zawody
na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe.
Zawody deficytowe to takie, w których liczba wolnych miejsc pracy jest większa niż liczba osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców (najtrudniej pracodawcom znaleźć kandydatów do pracy)
Zawody zrównoważone to te, w których liczba wolnych miejsc pracy jest zbliżona do liczby osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców
Zawody nadwyżkowe, w których liczba wolnych miejsc jest mniejsza niż liczba osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców (najtrudniej osobom poszukującym pracy znaleźć zatrudnienie)
Barometr pokazuje zapotrzebowanie na zawody w każdym z powiatów w Polsce oraz
na poziomie województw i kraju. Z uwagi na realizację projektu „Mam POWER. Mam pracę” wyłącznie na terenie subregionu miasta Kraków, przedstawiamy barometr zawodów z tego właśnie obszaru.
Do Polski Barometr trafił za sprawą Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie (WUP
w Krakowie). W 2009 roku pracownicy Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji (projekt WUP w Krakowie) poznali założenia badania podczas wizyty studyjnej w Turku,
w Finlandii. Rezultatem wizyty było przeprowadzenie w tym samym roku w Polsce pilotażu
w sześciu powiatach Małopolski, a następnie rozszerzono Barometr na cały region. Od 2015 roku badanie odbywa się w całej Polsce, we wszystkich powiatach.
Do roku 2019 badanie Barometr zawodów realizowane było równolegle do prowadzonego
w całej Polsce (na mocy zapisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) badania ilościowego pod nazwą Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych (MZDiN). Decyzją Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, od roku 2020, z racji swojej komplementarności, badania te zostały połączone w jedno wspólne badanie pod nazwą Barometr zawodów.
Informacje dostępne na stronie:
https://barometrzawodow.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.